Artikel 1 – Aanmelding en deelname aan de veiling

Suus Kuyten Auctions (hierna te noemen “SK Auctions”) organiseert en faciliteert veilingen voor springpaarden en embryo’s (hierna te noemen “Veiling” of “Veilingen”). SK Auctions is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Suus Kuyten Events B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 84471514. E-mail: [email protected]

Veilingen vinden plaats op locatie van SK Auctions te (3755 MT) Eemnes aan de Heidelaan 4 en online via de website bid.suuskuytenauctions.com (hierna te noemen “de Website”).

Op de website worden de data en de start- en sluitingstijd(en) van een Veiling gepubliceerd. Ook de duur van de Veiling wordt vooraf aangegeven op de Website. Indien in de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd van de Veiling een bod wordt uitgebracht, wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.

SK Auctions is geen eigenaar van de paarden / embryo’s en eventuele draagmerries die op de Veiling worden aangeboden, tenzij dit uitdrukkelijk op de Website wordt vermeld. SK Auctions treedt op als een veiling service en biedt een platform waarop potentiële kopers dan wel geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om springpaarden en embryo’s rechtstreeks van de eigena(a)r(esse) te kopen. SK Auctions is geen partij bij de koopovereenkomst tussen de verkoper en koper, tenzij op de Website uitdrukkelijk wordt vermeld dat het paard / embryo eigendom is van SK Auctions.

De deelname aan de Veiling voor potentiële kopers is enkel toegestaan voor natuurlijke personen en rechtspersonen die zich vóór aanvang van de Veiling hebben geregistreerd op de Website, het bijbehorende vragenformulier naar waarheid hebben ingevuld en aldus beschikken over een account.

Voor de totstandkoming en het uitvoeren van de overeenkomsten verzoekt SK Auctions potentiële kopers c.q. geïnteresseerden om persoonsgegevens. Door de registratie op de Website geeft de potentiële koper c.q. geïnteresseerde toestemming voor het gebruiken en opslaan van de persoonsgegevens, waaronder begrepen het verstrekken van persoonsgegevens aan de verkoper om zodoende de koopovereenkomst te kunnen faciliteren dan wel uitvoering van de koopovereenkomst en andere hieruit voortvloeiende verplichtingen mogelijk te maken. De persoonsgegevens van potentiële kopers c.q. geïnteresseerden worden door SK Auctions verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Deelname aan de Veiling impliceert dat de koper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze veilingvoorwaarden en met de verschuldigdheid van de veilingkosten van 10% en 21% BTW (indien van toepassing) over de afslagprijs.

De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de koper worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

De door SK Auctions geselecteerde paarden die tijdens de Veiling zullen worden aangeboden, zijn vóór aanvang van de Veiling te bezichtigen op de Website door middel van video’s en foto’s waarop de paarden (onder het zadel) te zien zijn. Ook wordt op de Website schriftelijk informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van de paarden / embryo’s. Bij de paarden worden o.a. leeftijd, geslacht, kleur en afstamming genoemd, bij embryo’s o.a. de afstamming en ontstaansdatum.

Het staat potentiële kopers dan wel geïnteresseerden vrij om de paarden voorafgaand aan de Veiling te bezichtigen en/of uit te proberen onder het zadel (alleen indien de leeftijd dit toelaat) op de locatie van SK Auctions. Hiertoe dient op voorhand een afspraak te worden gemaakt via e-mail ([email protected]).

Artikel 2 – Het aanbod

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van de paarden / embryo’s, bijvoorbeeld als gevolg van verschrijvings- of drukfouten, binden SK Auctions en de eigenaren van de paarden / embryo’s niet en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 – Biedingen en koop

Biedingen en betalingen geschieden in EURO.

Bij het uitbrengen van een bieding wordt degene op wiens naam het account is aangemaakt, geacht voor zichzelf te bieden en is hij/zij persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar bieding voortvloeiende verplichtingen. Indien de bieder verklaart namens een derde te handelen, blijft hij/zij naast deze derde onverkort aansprakelijk jegens SK Auctions. 

Tijdens de Veiling worden de paarden / embryo’s per opbod verkocht. 

De biedstappen tijdens de Veiling worden steeds genomen met EUR 1.000,00 per stap (de genoemde bedragen zijn exclusief BTW). De veilingmeester is gerechtigd naar eigen goeddunken, andere biedstappen te nemen. 

Indien gewenst kan SK Auctions starten met een openingsbod.

Indien eenmaal een bod is uitgebracht op een paard / embryo blijft dit bod van kracht totdat een eventueel hoger bod is geaccepteerd.

Indien de bieder de afslag krijgt toegewezen door de server van de Website komt de koop tot stand en is de bieder gehouden om de afslagprijs en de van toepassing zijnde veilingkosten vermeerderd met BTW (indien van toepassing) te voldoen aan SK Auctions.

Het door de koper te betalen bedrag wordt als volgt berekend:
Afslagbedrag + 10% veilingkosten vermeerderd met BTW (indien van toepassing) (hierna te noemen “de Koopsom”).

Artikel 4 – Betaling

SK Auctions stuurt de koper ter zake de Koopsom een factuur. 

Betaling van een factuur van SK Auctions dient steeds, zonder opschorting of verrekening, binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt, te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd op de bankrekening van SK Auctions met IBAN-nummer: NL63 ABNA 0629 0422 92 ten name van Suus Kuyten Horses B.V. en Swiftcode: BIC ABNANL2A.

Indien de koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand wordt gerekend.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die SK Auctions dient te maken ter invordering van haar facturen komen voor rekening van de koper. Buitengerechtelijke kosten worden aan de koper in rekening gebracht tegen een forfaitair tarief van 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van EUR 350,00 exclusief BTW.

Artikel 5 – Aanvaarding van de paarden / embryo’s

De paarden / embryo’s worden geveild “as is, where is” ofwel “in de staat waarin – en hoe en waar – ze zich bevinden” op het moment van de Veiling. De draagmerrie waarin het embryo zich bevindt wordt door de koper “as is, where is” ofwel “in de staat waarin – en hoe en waar – ze zich bevindt” aanvaard op het moment van de Veiling.

SK Auctions verstrekt geen garantie ten aanzien van de gezondheidstoestand van de paarden en de toekomstige geschiktheid van de paarden voor de sport. Alle risico’s in dit verband blijven voor rekening van de koper.

Voorafgaand aan de Veiling zijn de paarden klinisch en röntgenologisch gekeurd door een dierenarts in opdracht van de eigenaren van de paarden. De in dat kader gemaakte röntgenbeelden kunnen voorafgaand aan de Veiling op de Website door een ieder gedownload, bekeken en opgeslagen worden voor eigen gebruik. Aanvullend zijn de paarden in de week voorafgaand aan de Veiling nogmaals klinisch gekeurd door een dierenarts.

In het geval van embryo’s zijn de vader en moeder c.q. de dekhengst klinisch en röntgenologisch gekeurd door een dierenarts dan wel hebben de vader en moeder c.q. de dekhengst een predicaat van een welbekend stamboek. De in dat kader opgemaakte rapporten van de klinische keuringen zijn eveneens voor een ieder toegankelijk en kunnen door een ieder geraadpleegd en gedownload worden op de Website en tevens worden opgeslagen voor eigen gebruik.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

Alle risico’s ten aanzien van het paard / embryo gaan terstond na toewijzing van het bod over op de koper.

De eigendom van het paard / embryo gaat over op de koper op het moment dat de koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan SK Auctions op grond van de in het kader van de Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan.

Na de Veiling en ontvangst van de Koopsom door SK Auctions zullen de koper, de verkoper en SK Auctions het tijdstip en de wijze van de feitelijke levering van het paard / embryo overeenkomen. Tenzij anders overeengekomen tussen SK Auctions, de verkoper en de koper wordt het paard op de locatie van de eigenaar opgehaald door de koper. Indien het paard zich bevindt op het adres van SK Auctions zal het ophalen door de koper geschieden. Indien koper wenst dat in dat geval SK Auctions het vervoer van het paard / de draagmerrie (waarin het embryo zich bevindt) verzorgt, zal aan koper de daarmee gemoeide kosten in rekening worden gebracht.  

De feitelijke levering van het paard dient in ieder geval binnen vier (4) dagen nadat de koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan SK Auctions op grond van de in het kader van de Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, plaats te vinden. Na deze vier (4) dagen zal het paard worden verplaatst en gestald op een plaats buiten de locatie van SK Auctions in welk geval aan de koper stallings- en verzorgingskosten in rekening wordt gebracht.

De feitelijke levering van het embryo in de draagmerrie dient in ieder geval binnen vier (4) dagen nadat de koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan SK Auctions op grond van de in het kader van de Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, plaats te vinden. Levering van het embryo in de draagmerrie geschiedt naar keuze van koper als volgt:
a) Embryo in draagmerrie wordt gestald bij de koper: De merrie die het aan de koper verkochte embryo draagt, wordt gestald bij de koper, maar blijft eigendom van de verkoper of een derde van wie de verkoper de draagmerrie huurt en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het veulen door de koper teruggebracht naar de verkoper, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. Voor het gebruik van de draagmerrie is koper aan SK Auctions een waarborgsom verschuldigd van EUR 3.500,00 exclusief BTW (niet inbegrepen in het afslagbedrag). Deze waarborgsom wordt terugbetaald aan de koper wanneer de merrie in goede staat, binnen de vermelde termijn van 6 maanden na de geboorte van het veulen, wordt teruggebracht bij de verkoper.
Tot de 60ste dag van de dracht of tot de datum van verkoop wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt, draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de draagmerrie en het ongeboren veulen. De verkoper is niet meer verantwoordelijk voor de gezondheid van de merrie en het ongeboren veulen na de verkoop van het embryo. De koper zal voor de merrie als ‘goed huisvader’ zorgdragen totdat de merrie in goede staat en gezondheid is teruggebracht.
b) Embryo in draagmerrie blijft gestald in de opfok: De merrie die het aan de koper verkochte embryo draagt, blijft in eigendom van de verkoper of een derde van wie de verkoper de merrie huurt en blijft gestald bij het opfokbedrijf waar de merrie reeds is gestald. De daarmee gemoeide kosten en de kosten voor het verzorgen van het veulen tot en met de afname door de koper na het afspenen, komen voor rekening van koper. Tot de datum van verkoop van het embryo, draagt de verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor de draagmerrie en het ongeboren veulen. De verkoper is niet meer verantwoordelijk voor de gezondheid van het ongeboren veulen na de verkoop van het embryo.

Het veulen geboren uit het verkochte embryo draagt in zijn of haar naam telkens de naam van de stal van de verkoper tenzij anders overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

De koper en verkoper zijn gehouden binnen zeven (7) dagen nadat het paard / embryo feitelijk is geleverd aan de koper, SK Auctions hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

De koper dient, indien gewenst, ter zake de zich mogelijk onverhoopt bij het paard / de draagmerrie (waarin het embryo zich bevindt) voordoende risico’s zoals doch niet uitsluitend te noemen vervoersrisco’s, ziekte, dood, ongeval en (blijvende) ongeschiktheid door ziekte, gebrek of anderszins, een verzekering af te sluiten. SK Auctions draagt hier géén zorg voor.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

SK Auctions is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de Veiling en/of veroorzaakt door of gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld van SK Auctions.

SK Auctions is niet aansprakelijk voor het ontstaan van schade door enig ongeval ontstaan in of in de nabijheid van de terreinen of gebouwen waar gelegenheid is tot het bezichtigen en/of uitproberen van de paarden, behoudens opzet of grove schuld van SK Auctions. Het betreden van de terreinen en gebouwen van SK Auctions geschiedt op eigen risico.

SK Auctions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en de verstrekte informatie en ongeacht de herkomst van de informatie, behoudens opzet of grove schuld van SK Auctions.

Indien SK Auctions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van SK Auctions wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. 

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekeraar van SK Auctions mocht plaatsvinden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,00.

Artikel 8 – Schadevergoeding 

Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval twaalf (12 maanden) nadat de koper bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor SK Auctions aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Artikel 9 – Derden 

Ten behoeve van de overeenkomst is SK Auctions vrij om gebruik te maken van diensten van derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht. 

SK Auctions is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming en/of fout van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van SK Auctions.

De koper vrijwaart SK Auctions tegen vorderingen van derden. 

Artikel 10 – Overmacht 

SK Auctions heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen aan koper en zulks zonder dat SK Auctions gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Onder overmacht wordt conform artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SK Auctions kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op de rechtsverhouding tussen SK Auctions en de koper, daaronder ook begrepen eventuele aansprakelijkstellingen, is Nederlands recht van toepassing. 

Elk geschil dat voorkomt uit of verband houdt met de rechtsverhouding tussen SK Auctions en de koper zal worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Amersfoort, die bevoegd is in eerste instantie van een geschil kennis te nemen. 

Deze veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil met betrekking tot de Engels versie van deze veilingvoorwaarden of de vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.